Tragedy
Comedy
About Shakespeare
       
  Անտօնիոս Եւ Կլէոպատրա    Note  
  Արքայ Լիր    Note  
  Կորիոլան    Note  
  Համլէտ    Note  
  Հենրի Հինգերորդ    Note  
  Հենրի Ութերորդ    Note  
  Հենրի Չորրորդ Մաս Առաջին    Note  
  Հենրի Չորրորդ Մաս Երկրորդ    Note  
  Հենրի Վեցերորդ Մաս Առաջին    Note  
  Հենրի Վեցերորդ Մաս Երկրորդ    Note  
  Հենրի Վեցերորդ Մաս Երրորդ    Note  
  Մակբեթ    Note  
  Յուլիոս Կեսար    Note  
  Պերիկլես    Note  
  Ջոն Արքայ    Note  
  Ռիչարդ Երկրորդ    Note  
  Ռիչարդ Երրորդ    Note  
  Ռոմէօ Եւ Ջուլիետ    Note  
  Տիմոն Աթենացի    Note  
  Տիտոս Անդրոնիկոս    Note  
  Օթելլո    Note  
       
       
  Ամէն Ինչ Լաւ է, Թէ Լաւ Վերջանայ    Note  
  Անսանձ Կնոջ Սանձահարումը    Note  
  Բազում Աղմուկ Վասն Ոչնչի    Note  
  Ինչպէս Կ'ուզէք    Note  
  Ձմեռային Հեքիաթ    Note  
  Միջամառային Գիշերուայ Երազ    Note  
  Չափ Ընդդէմ Չափի    Note  
  Սիմբելին    Note  
  Սիրոյ Ապարդիւն Ճիգեր    Note  
  Սխալների Կոմեդիան    Note  
  Վենետիկի Վաճառականը    Note  
  Վերոնացի Երկու Ազնուական    Note  
  Վինձորի Զուարճասէր Կանայք    Note  
  Տասներկուերորդ Գիշեր Կամ Ինչ Որ Կամենաք    Note  
  Տրուլոս եւ Կրեսիդա    Note  
       
     
  Բանաստեղծութիւններ  
  Լուկրեցիայի Պատուազրկումը 1594 թ.  
  Սոնետներ  
  Տիրուհու Տրտունջը  
  Փիւնիկն ու Աղաւնին  
       
       
    Քննարկումներ Հեղինակի մասին
Շեքսպիրի Սոնետները
Շեքսպիրի լեզուն
Հիմնական թարգմանողները
Biography
Renaissance Theater
Dramatic Genres
Sonnets
History of Armenian Translation
Armenian Translators
 
       
     
 
 
 
 
  Copyright © 2008 Arak-29