By Armenian   By English   By Root   By Related Words   By Sounds    
 
-ապատ
-ասուն
-աւն (-օն)
-բար
-դ (դու, դա)
-իչ
-տորմ
-ցի
-օն (-աւն)
ագանիմ
ագարակ
ագռաւ
ադամանդ
ազատ
ազն
աթանաս
աթոռ
ալէլու
ալի(ք)
ալիւր
ախոռ
ախորժակ
ածել
ականջ
աղ
աղամ
աղաչել, աղօթ
աղաւաղել
աղաւնի
աղբիւր
աղմուկ
աղուէս
աղքատ
աճել
աճիւն
ամառ
ամբար
ամբարիշտ
ամբողջ
ամէն
ամիս
ամուլ
ամուսին
ամուրի
ամպ
ամպ, ամպրոպ
այգ
այգի
այլ
այծ
այն
այո
այր
այրեմ
այցելել
անապատ
անդ
անդունդ
անդրանիկ
անէծք
անթառամ
անկանել
անկիւն
անձն
անձուկ
անոյշ
անուն
անուրջ
անտառ
անց
աշխարհ
աշուն
աչք, ակն
ապակի
ապահով
ապուխտ
ապուշ
ապրիլ
առ-
առած
առակ
առաջ
առասպել
առաստաղ
առատ
առաքել
առաքինի
առիւծ
առնել
առնուլ
առոգել
առոյգ
առու
ասել
ասեղ
աստիճան
աստղ
Աստուած
ասր
ատաղձ
ատամն
ատեան
ատել
արագ
արագիլ
արածել
արահետ
արար
արբ
արբանեակ
արգանդ
արգել
արդար
արեւ, արեգակն
արթուն
արժան
արի
արիւն
արծաթ
արծարծել
արծիւ
արկանել (զարնել)
արկղ
արձակ
արմ (զարմ)
արմուկ
արշաւ
արջ
արտ
արտասուք, արտօսր
արքայ
արօտ
արօր
աւազ
աւել
աւետարան
աւիւն
աւծանել
աւր
ափ
ափսէ
աքաղաղ
աքլոր
աքսոր
բագ, բագին
բազում
բաժին (բաժակ)
բախտ
բահ
բաղ-
բաղձ
բաղնիք
բաճկոն
բամբ
բամբասել
բան, բառ, բառբար
բանալ, բաց
բանտ
բառնալ , համբարձում
բարդ
բարի
բարկանալ
բարձր
բարձրաւանդակ
բաւ
բեկանել
բեղուն
բեռն
բերան
բերդ
բերել
բիծ
բիրտ
բիւր
բիւրեղ
բլուր
բնակ
բոլոր
բոկ (բոբիկ)
բող(կ)
բողբոջ
բողոք
բոյժ
բոյծ
բոյս
բոյր
բով
բորբոք
բոց (բաց)
բութ
բուխ
բուծ
բուն
բուրգ
բուրդ, բրդել
բուք
գալ
գաղջ
գաղտնի
գայլ
գանել
գառն
գարի
գարշել
գարուն
գդալ
գելուլ, գելում
գեղ
գեղձ
գեղմն
գետ
գեր
գերդաստան
գերի
գէտ, գիտենալ
գին
գինդ
գիշեր
գիր
գիւղ
գիւտ
գլոր
գլուխ
գնդակ
գոլ
գող
գոմ
գոմ, գոյ -
գոչ
գովել
գործ
գորշ
գորտ
գուշակ
դադար
դալար
դամբան
դայեակ
դանդաղ
դառն
դառնալ
դաս
դատ
դարբին
դարել
դարձ
դարման
դաւ
դգալ (գդալ)
դեղ
դեղին
դեռ
դժուար
դի, դիակն
դիել
դիզել
դիք
դնել
դողալ
դու, քո
դուլ
դուռն
դուստր
դրախտ
դրամ
դրուժ
դրօշ
եզն
եզր
եթէ
ելանել
եկ
եկեղեցի
եղանիմ, լինեմ
եղբայր
եղեամ
եղեռն
եղեւ(նի)
եղունգ
եմ
եպիսկոպոս
եռալ
ես
երախայրի
երակ
երանի
երաշտ
երբ
երգ
երգիծանալ
երդում
երեկոյ
երես
երեր
երեւիլ
երեք, երեսուն
երէկ
երէց
երթ
երինջ
երկ
երկաթ
երկան
երկար (երկայն)
երկինք
երկիր
երկիւղ
երկնել
երկու
երջանիկ
եւ
եօթն
զ-
զատիկ
զարնել (զառնել)
զգեստ
զգոյշ
զենուլ
զերծ
զէն
զի
զմայլիլ
զոհ
զոյգ
զօր
էշ
էջ, իջանել
ըմբոստ
ըմպել
ընդ
ընդերք
ընդոստ
ընթանալ
ընթեռնուլ
ընծայ
ընկենուլ
ընկեր
ընկղմիլ
ընտանի
ընտանիք
ընտիր
ըստ
թագ
թակել
թան
թանձր
թառամիմ
թառիլ
թատրոն
թարախ
թարգման
թարմ -
թաց
թաւ
թաւլի
թաքչիլ, թաքուն
թեթեւ
թեմ
թեր-
թերթ
թերի
թեքել
թէ
թիթեռն
թիւ
թմրիլ
թշնամի
թշուառ
թոթով
թողուլ, թոյլ
թոյլ
թոյն
թոռն
թորմիլ
թուղթ
թումբ
թունդ
թուր
թուփ
թուք
թռչել, թռչուն
թրթուռ
թրիք
ի
ի (իք, ինչ, հի, իրաւ, իմն, զի, իր)
իբր, իբրեւ
իժ
իղձ
իմ, ինձ, ինծի
ինը, իննսուն
ինձ
իշխան
իջնել, էջ
իսկ
իւղ
իւր, իրար
լալ
լայն
լանջ
լաստ
լար
լաւ
լափել
լեարդ
լեզու
լեղի
լեռ
լերկ
լէզ, լիզել
լի
լիճ
լինդ
լինել
լիրբ
լլուկ
լկիլ, լխկել
լոգանալ, լողալ
լոկ
լոյծ
լոյս
լոյտ, լուտալ
լոյց, լուցանել
լու
լուանալ
լուծ
լուռ
լուսան
լուսին
լպիրծ
լսել, լուր, հլու, լիս, լուս
լքանել
խածանեմ
խաղ
խայթ
խայտ
խանդ
խանձ
խաչ
խարել, խարոյկ
խարկել
խաւար
խեղ
խէթ
խէչ
խթում, խթել
խինդ
խնդալ
խոչ
խոստովանել
խորովել
խորտիկ
խոց
խօթ
խօս
ծաղիկ
ծաղր, ծիծաղ
ծամել
ծան(օթ)
ծառ
ծեր
ծիածան
ծիլ
ծիծեռնակ
ծին, ծնանիլ
ծնօտ
ծունկ, ծունր
ծուռ
կաթն
կալ
կախարդ
կաղամբ
կաղին
կամուրջ
կամք
կայծ
կայսր
կառք
կարդալ
կարթ
կարիճ
կարծր
կարկուտ
կեանք
կեղ
կեղտ
կեր
կին
կիւրակէ
կոկորդ
կող
կոյ
կոչել
կով, կոգի
կոր
կորկոտ
կուլ, կլանել
կուղ
կռնչիլ
կռունկ
կրծել
հագուստ, հագնել
հալել
հաճելի
համար
համբոյր
հայ
հայիլ
հայր
հայց
հան (մեծ մայր)
հանապազ
հանդարտ
հասանել, հասուն
հաստ, -ատ
հար-
հարթ
հարկանել
հարուստ
հարս
հարց, հարցանել
հաց
հացի
հաւ
հաւան (հաւանել)
հաւասար
հաւատ
հաւաքել
հեծ-անել (հեծնել)
հեղուլ, զեղուլ, հեղեղ
հեռ-
հեռի, հեռու
հետ(ք)
հետաքրիր
հերկ
հեւալ
հզօր
հէն
հին
հինգ
հիւանդ
հիւթ
հիւղէ
հիւս
հնազանդ
հնար
հնոց
հոգ, հոգի
հոլով
հող
հողմ
հոյակապ
հոյլ
հոս, հոն
հով
հովիւ
հոտ
հորթ
հում
հուն
հուպ
հուսկ
հուր
հպարտ
հսկայ, հսկել
հրաժարել, հրաժեշտ
հրատարակ
հօտ
ձաղկել
ձեռն, ձեռք
ձեւ
ձի
ձիր
ձիւն
ձմեռ
ձող
ձոյլ
ձուկն
ձօն
ճախրել
ճանաչել
ճար
ճիշդ
ճշմարիտ
մալել, մլմլել
մածուն
մակարդ
մահ
մաղթել
մաղձ
մամուլ
մայր
մայրամուտ
մայրի
ման, մանուած
մանգաղ
մանուկ, մանր
մանչ
մաշել
մառախուղ
մասն
մատաղ, մատղաշ
մատն
մատուռն
մատչիլ
մարգարէ
մարդ
մարզ
մարի
մարմին
մարտ
մելան
մեծ
մեղ(ք)
մեղկ, մեղմ
մեղր, մեղու
մեռանիլ
մերկ
մերձ
մեք (մենք), մեր, մեզ
մեքենայ
մէգ, մէզ
մէջ
մէտ
մի, մէն, միայն, միմեանք, միւս
մի, միթե
մինչ
միս
միտ, միտք
միւռոն
մլակ, մլուկ
մխիթար
մխրճել
մկան
մկրտել
մնալ
մոգ
մոլ (ծիլ)
մոլի, մոլոր
մոռանալ
մոր
մուխ, մխալ
մուկն, մկան
մուղ
մուն
մունջ
մուռ
մուտ, մոյծ, մուծ
մուր, -ճ, մրուր, մրրիկ
մռայլ
մրջիւն
մօրուք
յագենալ
յաղթ
յառնել
յատակ
յար-
յարգանք
յարմար
յաւիտեան
յեղուլ
յետ
յիշել
յիսուն
յղի
յոլով
յոյզ, յուզել
յոյս
յուլիս
յունիս
յունուար
յօդ
յօրինել
նա, նոյն
նախանձ
նախարար
նահապետ
նահատակ
նամակ
նայիլ
նաւ
նաւասարդ
նաւթ
նեարդ
նետ
ներ
ներգեւ
նզովել
նիգ
նիստ, նստել
նիւթ
նշմար
նոր
նու
նուագ
նուազ
նուէր
նպաստ
նսեմ
շաբաթ
շահ
շաղաղել, շաղիլ
շապիկ
շատ
շար(ք), շարունակել, շարական
շաքար
շեղել
շերտ
շէն
շուն
շուռ
շուրթ
շուրջ
ո, ով, ոմն, որ, ոք
ողն
ողոքել
ողջ
ոյժ
ոյծ-
ոչ (ո+չ)
ոռ
ոռնալ
ոռոգ
ոսկի
ոսկր
ով
ոտն
որ
որբ
որդի
որթ
ործ
որձ
որմ
որոճալ
որովայն
որոտում
որս
ու
ութ
ութսուն
ուլ
ուխտ
ուղի
ում
ումպ
ունայն
ունիլ, ունելի
ունկն-ականջ
ուշ-, ուշիմ
ուս
ուս, ուսանիլ
ուստայ
ուստր
ուտել
ուր (ուրեմն, ուրեք, հան-ուր)
ուրախ
ուրանալ
ոք
չար
չափ
չէզոք
չիք
չոգ, չոգայ
չոր, չիր
չորս
չու
պագանել
պահել
պայծառ
պայքար
պանդոկ
պանդուխտ
պանիր
պաշար
պաշտել
պաշտպան
պապանձիլ
պառաւ
պաստառ
պատ
պատահական
պատանդ
պատառ
պատարագ
պատգամ
պատկեր
պատշաճ
պատուէր
պատրաստ
պատրոյգ
պար
պարզ
պարծ
պարտէզ
պարտք
պետ
պէս
պիղծ
պինդ
պղպջակ
պղտոր
պողոտայ
պուրակ
ջան
ջան(ք)
ջերմ
ջիլ, ջիղ
ջինջ, ջնջել
ջուր
ռազմ
ռոճիկ
ռունգն
սա, այս, սոյն, աստ, աւասիկ
սալ
սաղաւարտ
սանդուղ
սառն
սաստ
սար
սարդ
սարք
սերել, սեռ (սերմն)
սեւ
սէգ
սէր, սիրել
սին
սիրտ
սլանալ
սլաք
սխալ
սկեսուր
սունկ
սուտ
սուր
սուրբ
սպաննել, սպանդ
սպառնալ
սպասել
սպիտակ
ստանալ
ստեղծել
ստեղն
ստերջ
ստէպ, ստիպել
ստոյգ
ստուար
սրիկայ
սփիւռ
վազ
վաթսուն
վախճան
վահան
վաճառ
վայ
վայել
վան, -աւան
վանգ (վանկ)
վանդակ
վանել
վաշխ
վառել
վասն
վատ, վատնել, վատթար
վարդապետ
վարել
վարժ
վարտիք
վարք
վաւեր
վեհ
վերջ
վեց
վէպ
վտանգ
վտարել
վրէժ
տալ
տախտակ
տաղանդ
տամջ
տանիլ
տապ
տապալել
տապակ
տասն
տատրակ
տարազ
տարած(ք)
տարտամ
տաւար
տաք, տափք
տեղ
տեսանել
տեւել
տէր
տիզ
տիկ
տիղմ
տիտղոս
տիւ, տիք, տիցաբանութիւն
տխուր
տոկալ
տոկոս
տոհմ
տոմար
տոմս
տուն
տուրք
տրամ-
տրտում
տրտունջ
ց-
ցայտել
ցան
ցանկ (ց + անկ)
ցասում
ցաւ
ցելում
ցեղ
ցերեկ
ցիր, ցրել
ցից
ցոյց
ցուլ
ցուպ
փաթ
փամփուշտ
փայլ, փաղփաղիլ, փողփողել
փայծաղն
փառք
փեղկ
փետուր
փին, փնթի
փոյթ
փորձ
փուլ, փլել
փուչ, փչել, փուք
փուռ
փուտ
փոքր
փռել
փրփուր
քաղել
քաղց
քաղցկեղ
քաղցր
քամակ
քամել
քայլ
քան, քանի
քառ, քառասուն
քար
քաւել
քաք
քեզ, քո
քենի
քերել
քերթել
քերծել
քէն
քիմք
քոյր
քորել
քուն
քսան
Քրիստոս
քրտինք
քրքիր
օգնել, օգուտ
օդ
օթեակ
օթեւան
օժանդակել
օծել
օձ
օղ
օտար
օր (աւր)
օրէն
օրհնել